• Acevedo Womble posted an update 1 month, 3 weeks ago

  مورد بعدی کنترل تغییر مکان های جانبی سازه و ارضای نسبت تنش های قابل قبول می باشد. اما برخی محدودیتهای معماری مهندس محاسب را مجبور به تعبیه بازشو در دیوارهای برشی می نماید. به ویژه در سازه های بلند دارای هسته مرکزی بتنی، پیرامون اتاق آسانسور محل مناسبی برای نصب دیوار برشی و متصل نمودن آنها در جهت عمود بر یکدیگر و ایجاد نمودن دیوار برشی بالدار می باشد اما به منظور تعبیه درب آسانسور ناچار به ایجاد بازشو در یکی از دیوارها می باشیم که این امر بر رفتار دیوار برشی تاثیرگذار خواهد بود. نسبت ابعاد بازشو و همچنین درصد آرماتور بکار رفته در دیوار از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو می باشند که روشهای نوین طراحی براساس سطح عملکرد، امکان بررسی رفتارغیرخطی و شکل پذیری چنین سازه ای را بخوبی فراهم آورده است. از طرفی وقتی شهرها با هجوم جمعیت روستایی مواجه می شوند، سرریز جمعیتی خود را در محدوده ای موسوم به «منطقه شهری» مستقر می کنند.

  بررسی سنگ شناسی و فسیل شناسی سازند قم به منظور شناخت اقلیم دیرینه. بررسی سنگ شناسی مطالعات میکروسکوپی و تکتونو ماگمایی منطقه سنگ صیاد کرمان همراه با نقشه زمین شناسی منطقه. بررسی ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی کانه دار تنگستن مشیرآباد جنوب غرب قروه کردستان. بررسی ساختهای میکروسکپی و ناهمگنی خودپذیری مغناطیسی AMS در توده گرانیتوئیدی دره باغ شمال غرب الیگودرز.

  معمولا بتن پی به دلیل حجم زیاد آن کم عیارتر از بتن اسکلت سازه میباشد. معمولا در کنسول ها برای تحمل نیروی قائم و جلوگیری از ناپایداری کنسول تحت بارهای قائم از دستک های کششی استفاده میشود که طراحی آنها همانند بادبند های قطری میباشد. و توصیه میشود در تراز انتهایی برای نگهداری بهتر ، این دستک های بادیندی بصورت ضربدری اجرا گردد.اتصال این دستک ها میبایست به نقاط انتهای صورت گیرد واز اتصال این دستک ها به نقاط مابین ابتدا و انتهای ستون خودداری شود. برای جلوگیری از ایجاد لنگر پیچشی، اتصال تیر به تیر از نوع مفصلی تعریف میگردد.در این حالت برای جلوگیری از ناپایداری پیچشی میبایست پیچش در یکی از دو طرف آزاد گردد.ضمن اینکه به علت مفصلی بودن، لنگر انتهایی نیز میبایست صفر گردد. تیر های کنسول و تیرهای فرعی که از یک یا دو طرف مفصلی تعریف میگردند میبایست از نوع شکل پذیری معمولی برای آنها تعریف گردد.

  زیگفرید کراکائر، والتر بنیامین یا حتی متقدمانی همچون گئورک زیمل و شارل بودلر به اهمیت و مفهوم پیوند تصاویر اشاره می کردند( سرگئی آیزنشتاین و ماهولی ناگی برای نخستین بار در فیلم نامه «پویایی شهر بزرگ» کوشیدند از این نظریه بهره ببرند) در نهایت آیزنشتاین با استفاده از تدوین دیالکتیکی، موفق شد به اندیشه جامه عمل بپوشاند. دیوارهائی که نسبت بعدی (ارتفاع به‌طول) کمی دارند دچار شکست برشی می‌گردند، در این حالت ترک‌های قطری ظاهر می‌شوند. از جمله دیگر عناصر کالبدی به شما ر می رود.در ابتدا به شیوه معابد اتروسکی و به صورت مستطیل و بعدها به صورت مدور ساخته شد که معروف ترین آنها پانتئون است.در نقاط عمده ی تقاطع خیابان ها و یا در پیرامون شهر ساخته می شد.علت متعدد بودن،زیاد بودن تعداد خدایان آنها بود. با راه یافتن فضای خالی در دل توده ی مسکونی به شکل حیاط مرکزی در مساکن رومیان کاربد این فضا از تکرار و تداوم برخوردار شده و از اعتبار و ارزش فضای باز شهری (میدان یا فوروم) می کاست. کاربرد فضای خالی در مرکز شهر به صورت میدان(فوروم) زمینه ای برای عناصر با شکوه مانند کاخ ها و معابد،به صورت مکرر به چشم می خورد و به دلیل وفور میادین،تعادل بین توده و فضادر ساختار کلی شهر به خصوص در مرکز از بین می رود. بنابراین دسترسی مناسب به راههای مهم منطقه ای یکی ازضوابط مکان یابی آن ها محسوس می شد وبه این دلیل رومی هامحل تلاقی جادهها وگذر رودخانه ها رابرای ایجاد اردو گاههای نظامی خود انتخاب می کردند.

  در انتقال آب های روزمینی از پمپ های عمومی میز استفاده می شود . اسید ها و بازها با غلظت ودمای مختلف ، سود سوز آور ، آب گوگردی ، کلرات پتاسیوم ، آب آهک ، اسید هیپو کلرید ریک وبسیاری از سیالات مشابه را بوسیله این پمپ ها انتقال می دهند . در کارخانه های کاغذ سازی از پمپ ها برای انتقال مواد از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند . وقتی انگشتی به طرف بالا می رود ، سوپاپ خروجی بسته شده و سیال به داخل محفظه پمپ مکیده شده و بر نیروی فنر مشابه ای در سوپاپ ورودی غلبه کرده و آن را باز می کند . آنچه که به آب بندی شدن هر دو سوپاپ وبسته شدن آنها کمک می کند ، فشار سیال است .

  در صورت استفاده از آیین نامه UBC برای طراحی سازه فلزی باید ضرایب 0.75 در ترکیبات بار شامل بار زلزله اعمال شود اما در آیین نامه AISC نیازی به این ضرایب نیست و برنامه ضریب کاهش 0.75 بار را به صورت افزایش 1.33 تنش مجاز لحاظ خواهد کرد. اگر بار جانبی را بروش استاتیکی معادل توزیع کنیم باید ابتدا مرکز جرم سازه را تعیین کرده سپس بار زلزله ای که ناشی از توزیع بر اساس سختی قاب ها و از روی برش پایه و میزان وزن در هر تراز میباشد به مرکز جرم سازه در هر تراز وارد کنیم. با تعیین مرکز سختی بروش ذکر شده در پست قبل و بروش دستی و یا از روی حداقل برون محوریت موجود یعنی 5% طول بعد سازه در هر امتداد میزان لنگر پیچشی را برای 4 حالت بار Epx-Epy-Enx-Eny همراه با بار جانبی بطور بارگرهی در مرکز جرم هر تراز وارد مینماییم. اما پس از گرفتن بتن و عملکردمرکب بین بتن و تیرچه های فولادی ،تیر مرکب باید بتواند با عملکرد مرکب کل وزن بار مرده و زنده را تحمل کند.که بارهای پس از گرفتن بتن را (بار مرده سطحی و تیغه ها) بار Supper Dead اختصاص میدهیم. مطابق آیین نامه در طراحی تیرهای مرکب در زمان ساخت 20% بار زنده نیز میبایست در نظر گرفته شود که Etabs برای بارهای حین ساخت 0.2 بار زنده را به بار مرده حین ساخت اضافه میکند. در سازه های بتنی برای در نظر گرفتن اثر ضخامت و سختی ایجاد شده در محل ستون؛عناصر سطحی ستون با ضخامت 5 برابر ضخامت پی و وزن واحد صفر تعیین میشود.اما در سازه فلزی بدلیل کوچک بودن بعد ستون ها،عدم مدلسازی عناصر سطحی خطای بزرگی ایجاد نمیکند.

  مهاربند های 7و8 باید برای 1.5 برابر نیروی زلزله طراحی گردند وتیر هایی که در دهانه این بادبندها قرار میگیرند باید بتوانند بدون حضور بادبندها بارثقلی را تحمل نمایند بنابراین تیرهای این بادبند ها باید پس از طراحی سازه قدری قویتر از قبل درنظر گرفته شوند. همچنین برای سازه بتنی میتوان با عبور دادن میلگرد های قائم دیوار در تیر تراز طبقه و در سازه فلزی با عبور دادن از سقف امکان اتصال دیوار حائل با تراز طبقه فراهم گردد. روش اول روش مبتنی بر جرم محاسبه شده و در روش دوم انجام تحلیل غیر خطی هندسی و ضرائب افزایش لنگر مورد تائید قرار گرفته است. مبتنی بر رابطه غیر خطی تنش کرنش در مصالح اعضاء میباشد ..هدف از تحلیل غیر خطی تعیین منحنی جابجایی نقطه بالایی سقف در برابر برش پایه ای که بتدریج افزایش میابد تا جایی که رفتار مصالح وارد فاز غیر خطی و در نهایت منجر به ریزش سازه شود. طبق آیین نامه میتوان اجزای لبه ای را در محل هایی که تنش فشاری دیوار کمتر از 0.15 fc می شودقطع کرد.چنانچه این ضابطه رعایت نگردد میتوان ضخامت پوسته دیوار را افزایش داد. طبق مطالعات دبی سالیانه ۴,۰۰۰ ساعت باد دارد، با جمع کردن نیروهای هر توربین در نهایت به ۱,۲۰۰,۰۰۰ کیلووات ساعت انرژی خواهیم رسید.

  در نتیجه پوشش بتنی بصورت ورقه جدا شده و ظرفیت بارپذیری ستون کاهش می‌یابد. در دمای بالا الیاف ذوب شده و کانالهایی برای فرار و خروج بخار آب از بتن فراهم می‌سازند و از ورقه ورقه شدن بتن جلوگیری بعمل می‌آورند ]7[. شرکت Altus group اخیرآ نوعی بتن پیش ساخته را برای اجزاء سازه ای و معماری ساختمانهای مسکونی و تجاری تولید کرده است.

  پمپ دورانی دنده ای یک پمپ همه کاره بوده و براحتی قادر است هر جور سیال یا غلیظ را انتقال دهد . این پمپ بسیار نرم کار کرده و بازده آن در هر دو جهت یکسان است . این پمپ ها قادرند هر جور سیال سنگین و غلیظ از قبیل مرکب چاپ یا مواد عایق کاری پشت بام یا هر جور سیال رقیق و سبک از قبیل بنزین ، گازوئیل و مواد مشابه را به سادگی انتقال دهند . در موقع بررسی سیکل مزبور به حرکت هماهنگ انگشتیها نوجه داشته باشید ، در موقع کار، حرکت یک انگشتی باعث تخلیه آب شده ودر همان زمان ، تحرک انگشتی دیگر باعث پرشدن آب در محفظه دوم می گردد . پمپ پره ای دو طیقه ای ر ا در حقیقت می توان دو پمپ یک طبقه ای دانست که برروی یک محور واحد وپشت به پشت یکدیگر نصب شده اند . 4- در تزیین بناهای تخت جمشید و اصفهان صفوی پیچ تزیینی فنری بکار رفته است مانند سرستونهای آپادانا و نبش جرزهای تالار مربع مسجد شیخ لطف الله.

  ج) در جمع آوری تکیه گاههای موقت نیز باید از حصول مقاومت کافی سقف مورد نظر ، جهت تحمل وزن خود و سربارهای وارده از جمله شمعهای مربوط به سقف بالاتر ، اطمینان حاصل کرد. همانطور که ملاحظه میشود به علت دوسر مفصل بودن هیچگونه لنگری در انتهای تیر ها از بار ثقلی ایجاد نخواهد شد بنابراین برش و لنگر انتقال یافته ناشی از بار قائم به ستون از قاب مفصلی را میشود ناچیز شمرد. سونداژ در مشهد تعیین نیروی زلزله دو روش متداول معادل استاتیکی و دینامیکی وجود دارد.

  مبداُ پیدایش رم شهر هفت تپه، دهکده هائی چند بوده که توسط قبایل لاتین پس از کوچ از کوههای جنوب شرقی به دشت تیبر، آنها را بنا نمودند. در دوره مارکوس آرلیوس ( ) جهت جریانات تغییر نمود، از این پس روم در موضعی دفاعی قرار گرفت و بدین ترتیب دوره نزول و سقوط روم آغاز شد. تغییر شهر در خارج از هسته قرون وسطایی در «برگونواوو»ناحیه ای وسیع که واتیکان را به قصر «سان آنجلو»مرتبط میکرد آغاز گشت.پاپ ها از این قصر به عنوان خزانه داری،زندان یا محل تحصن در مواقع حمله و انقلابات استفاده میکردند. طور کلی چگونگی تکوین تمدن و هنر و حکومت رومیان باستانی،و نیز اینکه آن مردمان از اختلاط چه قبلیل و نژاد هایی تشکل قومی یافته بودند هنوز در پرده ابهام باقی مانده است. لیکن تاریخ مضبوط، روم باستانی را به سه دوره پادشاهی، جمهوری و امپراطوری تقسیم میکنند.

  البته Etabs نیز قادر است نا پس از تنظیم ترکیبات بار مورد نظر در منوی Define/Mass Source پس از تحلیل سازه از روی خروجی آنالیز که درمنوی Display/Set Output Table Mode…/Building Output در خروجی نتایج آنالیز مختصات مرکز جرم سازه مورد نظر را تعیین نمایید. لازم به ذکر است در سازه بتنی بر خلاف سازه فولادی جهت انجام طراحی با درنظر گرفتن پی دلتا تغییراتی در پیش فرض آیین نامه ای نیازنیست انجام گیرد. این جور پمپ ها جهت انتقال فاضلاب و لجن و مواد مشابه بکار می روند ، مواد جامدی که از ته نشین کردن فاضلاب و تصفیه آنها بدست می آید لجن یا تفاله نامیده می شوند . تفاوت در طراحی پروانه ، تنها عاملی است که در موقع بکار گیری پمپ های گریز از مرکز جهت انتقال فاضلاب یالجن باید مورد نظر قرار گیرد . در این صورت برای ممانعت از انسداد پمپ ، پروانه مصرف شده از نوع پوشیده بوده و عرض بیشتری دارد و به نسبت ظرفیت پمپ از دو یا چهار پره تشکیل می شوند .

  وقتی حباب هوا وارد شریان می شود ، آن را آمبولی هوای شریانی می نامند. این حباب های هوا می توانند به مغز ، قلب یا ریه ها بروند و باعث حمله قلبی ، سکته مغزی یا نارسایی تنفسی شوند. یکی از نوع‌ها تزریقات تزریق عضلانی نام دارد که به نسبت سرعت جذب بالایی دارد. بیماران دارای نقص ایمنی بهتر است برای انجام تزریقات به مراکز درمانی مراجعه نکنند و این امور را در منزل انجام دهند. پرستار باید نسبت به تعویض سوند مثانه دقت کافی به خرج دهد و طبق دستور پزشک در بازه زمانی مشخص اقدام به تعویض آن کند و نسبت به علائم التهاب و عفونت دقت کافی داشته باشد. اگر بیمار شما دارای رژیم غذایی خاص می باشد، حتما به اطلاع پرستار برسانید.

  ویزیت پزشکان متخصص در زمینه‌هایی چون متخصص عفونی و کرونا، داخلی، اعصاب، قلب و عروق، اورولوژی، جراح، اطفال، طب اورژانس، ارتوپدی، زنان و روانپزشک ارائه می‏شود. از دلایل ترس از تزریقات می‌توان به اضطراب عمومی یا داشتن مزاج حساس یا منفی، ضربه قبلی، بیهوش شدن یا سرگیجه شدید به دلیل پاسخ وازوواگال به عکس یا خونگیری در گذشته، هیپوکندری، حساسیت به درد یا خاطرات سوزن دردناک اشاره کرد. با متخصصان و اشخاص باتجربه در این صفحه تماس حاصل فرمایید و از قیمت و تعرفه تزریقات در منزل در مشهد اطلاع پیدا کنید. خانواده سلامت اول امروزه با گسترش فعالیت خود و بستن قرارداد با وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات مختلفی و امکان ارائه خدمات در دورترین نقاط شهر را فراهم نموده است و توانسته رضایت نامه ایده آلی از مراجعین خود به دست آورد.

  برای صرفه جویی در مصرف فولاد و پیوستگی بهتر آن با بتن ، معمولا” از میلگرد آجدار ، به عنوان عضو کششی استفاده می شود. اما اگر هم برای تحلیل دستی و سپس طراحی دستی این شمشیری ها مشکل دارید میتوانید با استفاده از روشی که مفصل تر آن همراه با طراحی در پروژه فولاد بنده که در وبلاگ نیز موجود میباشد مراجعه کنید تا اطلاعات کافی دریافت نمایید. اتصالات تیرهای پله به سازه در همه حالات مفصلی بوده و پله ها تنها بار ثقلی را تحمل میکنند.بهتر است دال کف پاگرد نیم طبقه جزء دیافراگم صلب تراز طبقات منظور نگردد و از مدلسازی آن در Etabs پرهیز شود و تنها بارهای متمرکز یا گسترده انتقالی به تیرهای تراز طبقات و پاگرد نیم طبقه منتقل میگردد. Sمعمولا از مدل سازی اثر اسانسور در etabs صرف نظر میشود .چون سازه آسانسور کاملا جدا از سازه می باشد بهتر است فنداسیون آن نیز بصورت جداگانه طراحی شود.

  چنانچه سقف از نوع دیافراگم صلب تعریف شود،هر طبقه تنها دارای سه درجه آزادی جرمی خواهد شد .بنابراین تعداد درجات آزادی سازه برابر3 برابر تعداد طبقات خواهد بود. در برگه Bracing C که برای تعیین فاصله تکیه گاه های جانبی در حالت حین ساخت است برای این مقدار عدد 0.2 وارد شود یعنی در زمان ساخت تیر در فواصل 0.2 دهانه تیر تواسط قالب مدفون مهار شده است. در این حالت در ستون های کناری امکان برون زدگی پی وجود دارد و عملا ستون همچون ستون میانه میباشد. اما Safe همانطور که گفته شد نوع برش منگنه ای بحرانی ستون های کناری را ممکن است در بحرانی ترین حالت همچنان بصورت گوشه ای و لبه ای تشخیص دهد درحالیکه اینطور نیست. Safe برای هر ستون تمامی حالت های بحرانی(گوشه ای ، داخلی و لبه ای)را کنترل میکند و امکان دارد نوع برش منگنه ای بحرانی با وضعیت قرار گیری ستون سازگار نباشد که این امکان بحرانی شدن برای ستون های گوشه ای و لبه ای بیشتر وجود دارد چراکه برای ستون های میانی در همه حالت Safe وضعیت میانی را بحرانی تشخیص میدهد.

  آنچه که در اینجا مطرح است نتایج اولیه محصولات نانو سیلیس با قطری در محدوده 5 تا 100 نانومتر می باشد . مشخصات شیمیایی و فیزیکی نانو سیلیس و دوده سیلیس مورد استفاده برای انجام این تحقیقات در جدول 1 آورده شده است. مشخصات سنگدانه مورد استفاده در جدول 2 آورده شده است،بعلاوه در ساخت همه مخلوط سیمانهای مورد آزمایش از پلی کربوکسیلات ساخت کشور کره با نانو XRD ودیاگرام 1 ، بعنوان روانساز استفاده شد. در شکل 1 و 2 نیز / دانسیتیه 60 سیلیس و دوده سیلیس نشان داده شده است. تحقیقات انجام شده نشان داده است که مقاومت فشاری 7 روزه و 28 روزه سیمانهای حاوی scanning نانو سیلیس بیشتر از سیمانهای حاوی میکرو سیلیس می باشد. علاوه بر این ، آزمایشات و سرعت تغییرات حرارتی ، نشان Ca و با قیمانده مقدار 2 electron microscope دهنده افزایش واکنش پذیری سیمانهای حاوی نانو سیلیس می باشد.

  در واقع ممکن است یک سوله خیلی سبک طرح شود ولی ابعاد آن به گونه ای باشد که با توجه به عرض ورقهای موجود در بازار دورریز زیادی داشته باشد و عملاً ساخت سوله را پر هزینه نماید. پس باید عامل کاهش پرت به عنوان یک هدف در کنار کاهش وزن سوله در ذهن طراح مورد بررسی قرار گیرد.لذا طراح خوب طراحی است که همزمان طرح بهینه و کارا ، اقتصادی و سبک ، ایمن ، زیبا ، بدون دورریز ورق و با کمترین ایجاد محدودیت برای استفاده کنندگان را ارائه نماید. در نقطه ی تلاقی آن ها مکانی برای تعبیه یک یادگار مقدس ایجاد می گردید.این مکان محل مطلوبی برای ایجاد میدان عمومی یا فوروم بود که ترکیبی از فضای قدسی اکروپولیس و آگورای دنیوی به شمار می آمد. البته از آنجا که المانی که بصورت مستقیم رفتار کمانشی این مهاربند را منظور کند در برنامه پرفرم وجود ندارد. در دستورالعمل ارائه شده برای برنامه عنوان شده است که می توان بطور غیرمستقیم با استفاده از چند المان برای مدل کردن مهاربند و ایجاد انحراف کوچکی در مهاربند برای آغاز کمانش مهاربند اثرات کمانشی را لحاظ نمود.

  نقشه‌های تهیه شده توسط وی اگر به اطلاعات دقیق‌تری مانند بافت زمین و یا نوع ساخت‌وسازهای منطقه نیز مجهز شود با احتمال زیاد تخمین می‌زند که کدام مناطق خسارات شدیدتر و کدام مناطق تلفات بیشتری داشته‌اند. شاهوار دوره کارشناسی ارشد خود را در سال سالی که زلزله بم به وقوع پیوست- آغاز کرده است و به گفته وی در آن سال تا آخرین ساعات روز نیز کسی به درستی نمی‌دانست که کدام مناطق خسارت بیشتری دیده‌اند و حتی مؤسسه ژئوفیزیک نیز زلزله را بسیار دورتر از بم تخمین زده بود و همین موضوع باعث شد تا امدادرسانی بسیار دیر انجام شود. به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر «محمد پورمحمد شاهوار» که تهیه این نقشه‌ها را به عنوان موضوع پایان‌نامه خود در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله پی گرفته است، نخستین ایرانی متخصص در زمینه تهیه نقشه‌های لرزش زمین است. در مورد سفید کاری در لایه رو با هر کیسه گچ جبل 40 کیلویی حدودا 12 متر مربع را میتوانید سفید کنید. 36-قبل از محاسبۀ سازه بهتر است بار انواع سقفها ، دیوارها ،پله ها محاسبه و آنها را تیپ بندی کرد. 19-اگر در سازه قابی وجود داشته باشد که آن قاب توسط سقفدر هربه سازه اصلی متصل نباشد زدن بادبند تاثیری در مهار نیروی زلزله ندارد.

  5) ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده نباید از 20/1 دهانه کمتر باشد . در مورد تیرهای یکسره ( تکیه گاه های گیردار ) نسبت ضخامت به دهانه ، به 26/1 کاهش می یابد . در سقف هایی که مسئله خیز مطرح نباشد ، این مقدار تا 35/1 دهانه نیز کاهش می یابد . سپس با در نظر گرفتن کل مجموعه پی ها به عنوان یک عضو سازه ای گشتاور دوم اینرسی این مجموعه در هر دو جهت اصلی سازه و حول نقطه مرکز سختی پی محاسبه میشود. همچنین با محاسبه مجموع بارهای ثقلی و لنگرهای موجود در مرکز سختی پی، برای هر یک از دو حالت بارگذاری بالا و با استفاده از فرمول توزیع تنش در زیر پی محاسبه میشود. همچنین گاهی وزن واحد سطح سوله بدون احتساب لاپه ها یا حماله ها و پل جرثقیل بیان میشود و گاهی با احتساب آنها.

  اتصالات تیر های کنسول به ستون ها گیردار میباشد.در صورت مفصلی بودن این تیرها حالت ناپایداری موضعی در سازه ایجاد میشود که میبایست برای تیرهای کنسول علامت No Releases فعال گردد. در آئین نامه 2800 ویرایش سوم، تبصره ای در بخش کنترل دریفت آئین نامه عنوان میکند(بند ارفاقی) میتوان دریفت طبقات را تحت نیروهائی انجام داد که بر اساس زمان تناوب اصلی بدون محدودیت تبصره 1 بند (صفحه 36) بدست آمده است، یعنی همان (تجربی1.25T) میباشد. اما آئین نامه اجازه میدهد در صورتیکه یک طرف سازه در زمان کنترل دریفت ها جواب ندهد، میتوانیم یک فایل Save As تهیه کرده و اینبار با T Dyn نیروها را کنترل کرده و اعضاء را طراحی کنیم.